Algemene voorwaarden

MB-Parts Velddriel B.V. (Sterparts)

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 11065889

 

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MB Parts Velddriel B.V. (Sterparts), verder te noemen MB.
Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
Algemene voorwaarden van de koper worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens MB gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.
Indien geen schriftelijk overeenkomst door MB is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van MB dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van MB als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, vervoer en verzekering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van MB daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is MB gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.
4.Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – Leveringstijd

Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Niet-tijdige levering door de MB kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper opleveren de overeenkomst met de MB te ontbinden, zonder dat MB eerst schriftelijk door de koper in gebreke is gesteld waarbij de MB een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven.

Artikel 5 – Aflevering

De zaken wordt geleverd ter vestigingsplaats van MB, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien de zaken niet binnen 8 dagen vanaf het tijdstip dat de koper is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat, zijn afgenomen, komen de zaken vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de koper. In dat geval is MB gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in haar bedrijf of ter plaatse geldende tarief.

Artikel 6 – Betaling

Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de koper voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering.
Bij aankopen op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.
Indien de koper de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand. Bovendien worden alle openstaande facturen direct opeisbaar.
Indien MB genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder advocaatkosten, beslagkosten en kosten voor de faillissementsaanvrage begrepen, voor rekening van de wederpartij. Deze kosten dienen te worden vastgesteld op 15% van de totale openstaande vordering, met een absoluut minimum van s 150,00.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht

MB behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper afgeleverde zaken totdat koper alle vorderingen van MB heeft voldaan.
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de MB in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij MB te melden. MB is tot generlei vrijwaring van koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper MB voor aanspraken die derden jegens MB geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
Indien koper in verzuim is, is MB gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet- nakoming van zijn verplichtingen aan MB is verschuldigd.

Artikel 8 – Annulering

Koper is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, tenzij het speciaal voor koper bestelde artikelen betreft. Koper zal in geval van annulering aan MB een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van de verkoopwaarde, onverminderd het recht van MB op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

Artikel 9 – Ontbinding

Indien de koper na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MB, is MB gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
Indien de koper toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MB en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper ten behoeve van MB een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 30 procent van de overeengekomen som, onverminderd het recht van MB op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde is MB bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd verder
toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper:

overlijdt,:
surséance van betaling aanvraagt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken;- aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement is aangevraagd dan wel is uitgesproken
In deze gevallen is iedere vordering van MB op koper direct en geheel opeisbaar, zonder dat MB tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden.

Artikel 10 – Overmacht

In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor MB ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is MB gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend:
oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;- storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij MB in dienst zijnde werknemers;
transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of anderbedrijfsterrein van MB dan wel tijdens transport;
alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van MB wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van MB kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van MB en andere door MB ingeschakelde derden betreffen.
Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van 3 maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Eventueel door MB gemaakte kosten dienen wel door de koper te worden vergoed.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

MB is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, behoudens en voor zover de koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van MB.
2.Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

MB is verzekerd tegen schade. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuur bedrag waarop de schade betrekking heeft. 4. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 – Garantie

Voor leveranties van nieuwe onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend.
Op leveranties van gebruikte zaken wordt door MB 3 maanden garantie verstrekt met een maximum van 000 kilometer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Op elektrische onderdelen wordt geen garantie verstrekt. Koper wordt de mogelijkheid geboden om de elektrische onderdelen bij MB te testen.
Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MB werkzaamheden door koper of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
In geval van enige garantie is MB uitsluitend te zijner keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de koper of derde, dan wel van normale slijtage. De zaken of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van MB.

Artikel 13 – Reclame

1.De koper dient de gekochte zaken direct na aflevering te onderzoeken op gebreken. Reclames over ondeugdelijke zaken dienen door de koper binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan MB te geschieden middels aangetekend schrijven.

2.Aan het in behandeling nemen de reclame kunnen geen rechten worden ontleend, met name kan de betalingsverplichting niet worden opgeschort.

3.Afwijking met de in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

4.Voor retourzendingen dient eerst door MB schriftelijk toestemming te worden verleend.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1.Op alle overeenkomsten en de verbintenissen die hieruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij koper kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.